Тел.: 044-287-20-35
вул.Антоновича, 50, м.Київ, 03150

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство

 Київський завод металовиробів ім.Письменного

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Антоновича, 50

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код  ЄДРПОУ  00191264) повідомляє   про проведення  річних Загальних   зборів   акціонерів,   які   відбуватимуться   дистанційно відповідно до  Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі  Порядок)  25 квітня 2024 року (дата завершення голосування).  Право на участь у зазначених Загальних  зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на  24 годину  «22» квітня  2024 року.

Проект порядку денного

     1. Розгляд звіту  Наглядової  ради Товариства за  2023 рік та прийняття рішення  за  результатами його  розгляду.

     2.  Затвердження    результатів   фінансово-господарської   діяльності  

ПрАТ КЗМ ім.Письменного за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків  Товариства.

Відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.    

 

Проекти  рішень  щодо питань, включених до проекту порядку денного

 - по питанню  1. Розгляд звіту  Наглядової  ради Товариства за  2023 рік та прийняття  рішення  за  результатами його  розгляду:

 «Прийняти до відома та затвердити  звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік.».

 Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з  інших питань, включених до проекту порядку денного.

    -по питанню 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності  ПрАТ КЗМ  ім.Письменного за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків  Товариства:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності  ПрАТ КЗМ ім.Письменного за 2023рік.  Збиток  ПрАТ  КЗМ ім.Письменного   отриманий   у  2023  році  у  розмірі   

906 541,82 грн. покрити  за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного  дистанційних Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - Голова правління Бондар Михайло Миколайович, телефон +380662754379.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень –  kzm-05@ukr.net. 

Адреса веб-сторінки Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://00191264. emitent.net.ua/.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

  Акціонер  самостійно несе  судові та інші витрати у  зв'язку  з поданням  в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних  Товариству його посадовими особами.

Голосування на Загальних зборах розпочинається «15» квітня 2023 року об 11.00 год.  з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці https:// https://00191264.emitent.net.ua//                   (за посиланням: https://00191264.emitent.net.ua/site_files/638/KZM-Byuleten-DZZA-25-04-2024r_65e5b42e52d2d.docx  та завершується о 18.00 годині «25» квітня 2023 року. 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного  проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. 

 Голосування  проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.  Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року,  з дня набрання чинності закону України «Про депозитарну систему України»    акціонер  що не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

попередній

2022рік

звітний

2023рік

Усього активів

12837

11963

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2443

1926

Запаси

12

12

Сумарна дебіторська заборгованість

6560

5822

Гроші та їх еквіваленти

234

212

Нерозподілений прибуток

6138

5232

Власний капітал

13186

12280

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4138

4138

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

349

317

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

2523

 

(907)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29556

29556

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

85,35

(30,67)

 Наглядова рада       ПрАТ КЗМ ім.Письменного

Завантаження...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Код ЄДРПОУ: 00191264 - Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовирбів ім.Письменного"

Регулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Нерегулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Інша інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Архів

Код ЄДРПОУ: 00191264 - Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовирбів ім.Письменного"
  Завантажені файли
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовирбів ім.Письменного" - Код ЄДРПОУ: 00191264

вул.Антоновича, 50, м.Київ, 03150

044-287-20-35

00191264.emitent.net.ua